Software

Program nízkofrekvenční terapie « DIACOM-FREQ »:

Nízkofrekvenční terapie, neboli KVČ-terapie, je poměrně mladá metoda působení na organizmus člověka, ale její výsledky jsou ohromující. V 60-tých letech minulého století sovětští vědci (akademik N.D.Devjatkov a dr.tech.věd M.B. Golant) zabývající se v té době zkoumáním elektromagnetického pole v rozsahu mm-frekvenci, vytvořili hypotézu, podle níž slabé elektromagnetické vlny (dále e.v.) v rozsahu 30–300GHz mají významný vliv na živé biologické objekty. Poté obdobné experimenty prováděli němečtí, francouzští a další výzkumníci, přičemž došli k závěru, že efekt vlivu e.v. v mm-rozsahu na živé organismy vzniká díky rezonančnímu pohlcování mm-záření na buněčné úrovni a přitom vzniká adekvátní odezva živého organizmu na takové působení. Nicméně prakticky výsledky od použití mm-vln v medicíně se objevily pouze v roce 1971, když aspiranta katedry zrakových chorob Odesského medicínského institutu V.Nedzveckého zaujala práce týmu Devjatkov–Golant a sám se rozhodl léčit mm-zářením oční traumata. Výsledky byly skvělé - poranění se hojila mnohonásobně rychleji. Přesvědčiv se, že pro kvalifikovaný přístup k problému je pouze lékařských vědomostí málo, prošel Nedzveckij odborný kurz radioelektroniky v Odesském elektrotechnickém institutu. Během výzkumu společně aspirantem a vedoucím profesorem I.Čerkasovem vyvinuli řadu metod a získali vynikající výsledky při léčbě nejrůznějších chorob. Svoji metodu nazvali « krajně vysokofrekvenční (KVČ) iniciace » a obhájili vytvořené metody léčení nejrůznějších chorob třemi autorskými svědectvími. Nicméně Nedzveckého postihla smůla - v důsledku intrik řady vysokých činovníků medicínského resortu Ukrajiny, byla laboratoř KVČ-terapii zrušena, sám Nedzveckij byl donucen odejít z Oděsy a vavříny prvenství v rozvoji této metody na Ukrajině převzali kyjevští vědci.

Od té doby uplynulo více než 30 let ...

V poslední době se do lékařské praxe široce zavádějí terapeutická působení s použitím e.v. Elektromagnetické záření mm-rozsahu nebo KVČ je už pom2rn2 dlouhou dobu objektem pozornosti a klinického zkoumání. V současné době jsou zpracovány a zavedeny do medicínské praxe přístroje pro KVČ–terapii. Tyto přístroje se projevily jako velmi efektivní při léčbě nejrůznějších somatických onemocnění a syndromů. Přitom se zjistilo, že není jedno, ve kterých lokálních zónách vlnění působí - pro zvýšení efektivnosti KVČ a součinnosti s organismem je, obdobně jako u tradiční čínské medicíny, účelné provádět léčbu zároveň s použitím biologicky aktivních bodů (BAB) nebo jiných reflexogenních zón. Tímto způsobem byla záskána značná zkušenost při spolupůsobení mm-záření jak s BAB, tak i s příslušnými reflexogeními zónami (projekcemi velkých kloubů, zónami Zacharina-Geda), nicméně známé technologie léčby a zařízení pro KVČ-terapii nedisponovaly možnostmi radio-fyzikální kontroly reakcí organizmu na působení e.v. Takové vyhodnocení reakcí organizmu se provádělo pouze podle nepřímých údajů, například klinických a laboratorních vyšetření nebo subjektivních pocitů pacientů, což samozřejmě omezovalo možnosti optimalizace režimů léčení nejrůznějších onemocnění pacientů. Proto byly ne vždy dostatečné terapeutické účinky sériově vyráběných systémů KVČ-terapií způsobené nedostatkem objektivních dynamických ukazatelů aktuálního stavu organismu konkrétního pacienta. Pro vyřešení daných otázek započaly v roce 1993 výzkumy pro zpracování principiálně nového komplexu radioelektronického přístroje pro výzkumy radio-optických biologických objektů a struktur na elektromagnet.impulsy a léčení s použitím širokopásmového elektromagnetického působení.

Metoda je efektivní zejména v ranných fázích nemoci, při chronických onemocněních a také v průběhu rehabilitace. Použití elektromagnetických vln za účelem korekce funkcí organismu člověka přivedlo lékaře ke zpracování a rozvoji nového způsobu léčení KVČ-terapií. V současné době je již dobře známo, že účinnost KVČ-terapie je určována délkou elektromagnetických vln, parametry modulujících signálů a také úrovní emitovaného výkonu.

Různé vlnové nebo kmitavé procesy vznikající během činnosti organizmu - například elektrická aktivita mozku (elektroencefalogram), nebo srdce (elektrokardiogram) - se již po dlouhou dobu při diagnostice běžně používají. Faktem ale zůstává, že informace o korelaci mezi poruchami funkcí vnitřních orgánů a patologií jednotlivých tvořících je buněk. Proto různá onemocnění mění průběh metabolických procesů v buňkách, iniciuji tímto patologické změny a variace spektra jejich elektromagnetických polí. Jak bylo zjištěno, biologicky aktivní (akupunkturní) body a reflexogenní zóny jsou svéráznými anténami vysílajícími do svého bezprostředního okolí elektromagnetické signály velmi nízké intenzity, které obsahují informaci o metabolických procesech v buňkách přidružených orgánů a soustav. Program « DIACOM- FREQ » je zjednodušený komplex frekvenčního působení s možností volby komplexu z 10 párů frekvencí s nastavením individuálního času terapie. Přístroj představuje veškeré poslední úspěchy této oblasti a programové zabezpečení, stejně jako další programy komplexů « DIACOM », je schopno vyvíjet se podle vašeho přání.